Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.unikl.edu.my/jspui/handle/123456789/7093
metadata.conference.dc.title: Halangan Usahawan Muslim Dalam Pembiayaan Perdagangan Di Institusi Perbankan Islam : Satu Kajian Awal
metadata.conference.dc.contributor.*: Norsazali Abdullah, Mohd Daud Awang
Mohd Hisham Dato Hj. Yahya, MIIT
metadata.conference.dc.subject: Faktor Penghalang
Usahawan Muslim
Pembiayaan Perdagangan
Perbankan Islam
metadata.conference.dc.date.issued: 25-Jun-2014
metadata.conference.dc.description.abstract: Artikel ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa faktor penghalang atau rintangan yang dihadapi oleh usahawan Muslim di Lembah Kelang dalam mendapatkan pembiayaan perdagangan dari institusi perbankan Islam iaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB), Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) dan Bank Perusahaan Kecil Sederhana Malaysia Berhad atau Small Medium Enterprise Bank (SME Bank). Menurut beberapa kajian lepas dan juga analisa terhadap hasil temu bual yang telah dijalankan oleh penyelidik, di dapati ianya telah menunjukkan bahawa para usahawan Muslim amat memerlukan pembiayaan perniagaan dari institusi perbankan Islam untuk memulakan perniagaan dan juga memperkembangkan perniagaan yang sedia ada. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghalang atau rintangan yang telah dikenalpasti oleh penyelidik melalui method temu bual mendalam (in-depth interview) yang dijalankan terhadap 6 orang pegawai bank selaku informan dan juga 8 orang usahawan Muslim selaku responden yang telah memperolehi pembiayaan dari empat institusi perbankan Islam yang menjadi lokasi kajian ini. Beberapa faktor penghalang dan rintangan ini telah memberikan kesan kepada pembangunan bidang keusahawanan di negara ini yang mana usahawan telah menghadapi kesukaran untuk memulakan perniagaan, apatah lagi untuk mengembangkan perniagaan mereka. Justeru itu, kajian ini dilakukan bagi mendapatkan jalan penyelesaian dan mengatasi faktor penghalang yang wujud, demi kebaikan institusi perbankan Islam, para usahawan dan pihak kerajaan dalam memajukan bidang keusahawanan di Malaysia khususnya.
metadata.conference.dc.identifier.uri: http://localhost/xmlui/handle/123456789/7093
metadata.conference.dc.conference.name: Konvensyen Serantau Pengajian Malaysia
metadata.conference.dc.conference.year: 2014
Appears in Collections:Conference PapersItems in UniKL IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.